ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ชั่วโมง PLC แผนกช่างเทคนิคพื้น...

26/6/61 [อ่าน : 38 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา... 4/24/2018[อ่าน : 429 ครั้ง]
  • ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช และ ระดับ ปวส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อทดแทนผู้สละส... (รอบ 2) **NEW!**[อ่าน : 381 ครั้ง]
  • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 4/5/2018[อ่าน : 707 ครั้ง]
  • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ การเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 22/2/61[อ่าน : 317 ครั้ง]
  • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 16/2/61[อ่าน : 471 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร (จากฝ่าย/งาน)
  • เอกสารเกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยในสถานศึกษา 2/7/2561[อ่าน : 6 ครั้ง]
  • เอกสารการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 2/7/2561[อ่าน : 6 ครั้ง]
  • เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 6/12/2018[อ่าน : 129 ครั้ง]
  • แนวทางการดำ เนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 5/6/2561[อ่าน : 20 ครั้ง]
  • ตัวอย่างเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 14/2/2561[อ่าน : 51 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
บอร์ดประกาศข่าวจากทางวิทยาลัยฯ
“ขอแสดงความยินดี” กับนักเรียน...

21/6/61 [อ่าน : 18 ครั้ง]

โครงการอนุชนชาวนาไทย

4/6/61 [อ่าน : 23 ครั้ง]

แนวทางการดำ เนินงาน สถานศึกษาค...

5/6/2561 [อ่าน : 22 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด
คณะผู้บริหารครู นักเรียน นักศึ...

9/7/2561 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตรวจเย...

9/7/2561 [อ่าน : 6 ครั้ง]

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวศึ...

9/7/2561 [อ่าน : 7 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รับการตรวจป...

6/22/61 [อ่าน : 5 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมทั้งหมดของสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร...

6/22/61 [อ่าน : 14 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เจ๋ง คว้ารา...

6/22/61 [อ่าน : 15 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดกิจกรรม...

6/28/61 [อ่าน : 17 ครั้ง]

วท.แพร่ ร่วมกับ สำนักงานประกัน...

6/28/61 [อ่าน : 12 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าห...

20/6/61 [อ่าน : 11 ครั้ง]

อศจ.แพร่ จัดการประชุม การบริหา...

20/6/61 [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ [อ่าน : 114 ครั้ง]

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญ...

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา [อ่าน : 80 ครั้ง]

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 73 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานแผนฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานประกันฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี-2)
ข้อมูลเพิ่มเติม