ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา... 4/24/2018[อ่าน : 386 ครั้ง]
  • ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช และ ระดับ ปวส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อทดแทนผู้สละส... (รอบ 2) **NEW!**[อ่าน : 343 ครั้ง]
  • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 4/5/2018[อ่าน : 687 ครั้ง]
  • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ การเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 22/2/61[อ่าน : 308 ครั้ง]
  • ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 16/2/61[อ่าน : 438 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร (จากฝ่าย/งาน)
  • เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 6/12/2018[อ่าน : 87 ครั้ง]
  • แนวทางการดำ เนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 5/6/2561[อ่าน : 15 ครั้ง]
  • ตัวอย่างเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 14/2/2561[อ่าน : 46 ครั้ง]
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557 (จากงานประกันฯ) ◄ จากงานประกันฯ[อ่าน : 55 ครั้ง]
  • คู่มือการใช้งานระบบ V-COP สำหรับนักเรียน นักศึกษา (จากงานศูนย์ข้อมูลฯ) [อ่าน : 54 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
บอร์ดประกาศข่าวจากทางวิทยาลัยฯ
“ขอแสดงความยินดี” กับนักเรียน...

21/6/61 [อ่าน : 5 ครั้ง]

โครงการอนุชนชาวนาไทย

4/6/61 [อ่าน : 14 ครั้ง]

แนวทางการดำ เนินงาน สถานศึกษาค...

5/6/2561 [อ่าน : 16 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าห...

20/6/61 [อ่าน : 5 ครั้ง]

อศจ.แพร่ จัดการประชุม การบริหา...

20/6/61 [อ่าน : 3 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมทั้งหมดของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ให้การต้อนกั...

6/11/61 [อ่าน : 14 ครั้ง]

วท.แพร่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระ...

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 20 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมต...

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 22 ครั้ง]

วท.แพร่ ส่งนักศึกษาอาชีวะพันธุ...

10/5/2018 [อ่าน : 26 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่จัดปฐมนิเทศแ...

3/5/2561 [อ่าน : 20 ครั้ง]

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ประชุมผู้ปก...

3/5/2561 [อ่าน : 19 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้ [อ่าน : 106 ครั้ง]

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญ...

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา [อ่าน : 70 ครั้ง]

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทค...

กิจกรรม 999,999 คน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [อ่าน : 59 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานแผนฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานประกันฯ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูล (งานบัญชี-2)
ข้อมูลเพิ่มเติม