ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
ผู้เรียน ระดับ ปวช. ทั้งหมด จำนวน 1729 คน

ผู้เรียน ระดับ ปวส. ทั้งหมด จำนวน 1697 คน

ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. จำนวน 271 คน

ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. จำนวน 178 คน
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
ผู้เรียนแรกเข้าในระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 จำนวน 701 คน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 จำนวน 0 คน

ผู้เรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาแต่ยังคงสภาพ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 จำนวน 524 คน

ผู้เรียนแรกเข้าในระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559 จำนวน 812 คน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 จำนวน 0 คน

ผู้เรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาแต่ยังคงสภาพ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559 จำนวน 768 คน
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
แผนการรับผู้เรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 จำนวน 870 คน

แผนการรับผู้เรียน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 จำนวน 830 คน

ผู้เรียนที่สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 จำนวน 677 คน

ผู้เรียนที่สมัครเรียน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 จำนวน 739 คน
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
ผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.3 จำนวน 0 คน

ผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวส.2 จำนวน 0 คน

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกระดับ ปวช. 3 จำนวน 0 คน

ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกระดับ ปวส.2 จำนวน 0 คน
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 จำนวน 474 คน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559 จำนวน 667 คน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จำนวน 468 คน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559 มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จำนวน 582 คน
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
สรุป จำนวนรวม
 
                              ระดับชั้น                     จำนวนรวม
                              รวม ปวช.                     1,716
                              รวม ปวส.                      1,680
                              ระดับ ป.ตรี                      142
                              ทวิศึกษา                      55
                              รวมทั้งสิ้น                      3,593