ข้อมูลงบประมาณการเงิน

ข้อมูลงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2560

งบดำเนินการ : งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้สถานศึกษา (ไม่รวมงบบุคลากร)
 
จำนวน 24,351,809.00 บาท
 

งบประมาณที่ใช้จัดการเรียนการสอน : ค่าวัสดุ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
 
จำนวน 4,307,876.00 บาท
 

งบลงทุน : งบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
 
จำนวน 1,143,959.00 บาท
 

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)เพื่อการจัดการเรียนการสอน
 
จำนวน 271,709.00 บาท