Executives

 

นายบุญธรรม     เกี้ยวฝั้น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

ดูรายละเอียด

  

 นายชัชวาล  วงศ์ใหม่

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ดูรายละเอียด

นางปราณี  ต่อมดวงแก้ว

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ดูรายละเอียด

นายอนรรฆ   ชนาธินาถพงศ์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ดูรายละเอียด

 

นายอัครินทร์  สุขมา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

ดูรายละเอียด