พฤติกรรมบ่งชี้
  คุณธรรมอัตลักษณ์  วิทยาลัยเทคนิคแพร่   วินัย    รับผิดชอบ    จิตอาสา
คุณธรรมเป้าหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติ (จำแนกคน กลุ่ม)

ผู้บริหาร ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา
วินัย 

โครงงาน  จอด   ตรง  จุด

๑. สนับสนุนการสร้างที่จอดรถ
๒. สอดส่องดูแลการคัดแยกขยะ 
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการจอดรถ

๑. อบรมและปลุกจิตสำนึก            นร./นศ. 
    เรื่องการจอดรถ 
๒. สอดส่องดูแลการจอดรถ 
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการจอดรถ
๑. มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการ          จอดรถ
๒. จอดรถตรงที่จัดให้ 
๓. จอดรถอย่างเป็นระเบียบ           ตลอดเวลา
รับผิดชอบ 

โครงงานขยะทองคำ
๑. สนับสนุนการทำที่คัดแยกขย
๒. สอดส่องดูแลการคัดแยกขยะ
๓. มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
    ผู้ใต้บังคับบัญชา
๑. อบรมและปลุกจิตสำนึก            นร./นศ.เรื่องการคัดแยกขยะ 
๒. สอดส่องดูแลการคัดแยกขยะ 
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการคัด        แยกขยะ
๑. มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการ          คัดแยกขยะ
๒. คัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ตรงที่ 
๓. ทิ้งขยะถูกที่ตลอดเวลา

 จิตอาสา

        โครงงานเทคนิคแพร่              มีจิตอาสาบริการชุมชน 
  - ลูกเสือเทคนิค บริการ 
  - Fix it
  - อาชีวะร่วมด้วย
  - โครงการจิตอาสาของ                       
แต่ละแผนก 
  - ฯลฯ

๑. สนับสนุนการทำโครงงาน              จิตอาสา
๒. กำกับดูแลการทำกิจกรรม              จิตอาสา
๓. มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี          แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๑. ปลุกจิตสำนึก นร./นศ.               เรื่องการมีจิตอาสา
๒. สนับสนุนการทำโครงงาน          จิตอาสา 
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการมี          จิตอาสา
๑. มีจิตสำนึกเรื่องการมีจิตอาสา
๒. เป็นผู้มีจิตอาสา
๓. อาสาสมัครด้วยตนเอง
วินัย

เดินชิดขวาตรงบันได
เดินปลอดภัยบนทางเท้า
๑. สนับสนุนการทำโครงงานเดินชิดขวาตรงบันได
      เดินปลอดภัยบนทางเท้า
  ๒. มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
      ผู้ใต้บังคับบัญชา
๑. ปลุกจิตสำนึก นร./นศ.              เรื่องการเดินชิดขวาตรงบันได      เดินปลอดภัยบนทางเท้า
๒. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเดิน        ชิดขวาตรงบันไดเดิน                ปลอดภัยบนทางเท้า
๑. มีจิตสำนึกเรื่องการเดิน            ชิดขวาตรงบันไดเดินปลอก      ภัยบนทางเท้า
๒. เป็นผู้เดินชิดขวาตรงบันได
    เดินปลอดภัยบนทางเท้า