ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 ปฏิทินการปฏิบัติงานการโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

รายการปฏิบัติ

ระยะเวลาการปฏิบัติ (เดือน)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.

  ชี้แจงการทำโครงงานคุณธรรมแผนก 
  โดยให้นักศึกษาคิดครูเป็นที่ปรึกษา(P)

15 พฤษภาคม -
26 พฤษภาคม 2560

 หัวหน้าแผนก ครูที่ปรึกษานร./นศ. 
 แกนนำและ ครู/นร./นศ.ในแผนกทุกคน

 เขียนโครงงานตามรูปแบบ

2.

  ถ่ายรูปก่อนทำโครงงาน(P)

15 พฤษภาคม -
26 พฤษภาคม 2560

 หัวหน้าแผนกครูที่ปรึกษานร./นศ.แกนนำและ  ครู/นร./นศ.ในแผนกทุกคน

 

3.

  บันทึกขอดำเนินโครงงาน(D)

29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560

 นร./นศ./ครูที่ปรึกษานร./นศ.แกนนำ  และหัวหน้าแผนก

 มีตัวอย่างบันทึก แนบโครงงาน(ส่ง 
 ครูนิลินมาศ รวบรวมส่งวิทยาลัย) (3,000 บาท)

4.

  จัดทำคำสั่งแผนก(D)

29 พฤษภาคม-
2 มิถุนายน 2560

 หัวหน้าแผนก ครูที่ปรึกษานร./นศ. 
 แกนนำและ ครู/นร./นศ.ในแผนกทุกคน

 มีตัวอย่างบันทึก แนบโครงงาน(ส่ง 
 ครูนิลินมาศ รวบรวมส่งวิทยาลัย)

5.

  ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงงาน(D)

29 พฤษภาคม-
2 มิถุนายน 2560

 หัวหน้าแผนก ครูที่ปรึกษานร./นศ. 
 แกนนำและ ครู/นร./นศ.ในแผนกทุกคน

 

6.

  นิเทศ เสริมแรง(C)

29 พฤษภาคม-
30 มิถุนายน 2560

 หัวหน้าแผนก ครูที่ปรึกษานร./นศ. 
 แกนนำและ ครู/นร./นศ.ในแผนกทุกคน

 แบบกัลยาณมิตร ทำทุกวันพุธสัปดาห์ละครั้ง  รวบรวม
 เป็นรายงานประจำเดือนรวบรวมเป็นรายงาน 1  ภาคเรียน

7.

  ถ่ายรูปหลังทำโครงงาน(A)

29 พฤษภาคม-
30 มิถุนายน 2560

   

8.

  รายงานผลต่อวิทยาลัยและเผยแพร่(A)

 29 พฤษภาคม-
30มิถุนายน 2560

 หัวหน้าแผนก ครูที่ปรึกษานร./นศ. 
 แกนนำและ ครู/นร./นศ.ในแผนกทุกคน

 แบบกัลยาณมิตร ทำทุกวันพุธสัปดาห์ละครั้ง  รวบรวมเป็นรายงานประจำเดือน รวบรวมเป็นรายงาน 1  ภาคเรียนและรวบรวมเข้าเล่ม 1 ปีการศึกษาแผนกไหนทำดี  จะได้รับการเผยแพร่และรับรางวัลจากท่านผู้อำนวยการ

โครงงานไหนทำไม่สำเร็จให้เปลี่ยนทำโครงงานใหม่ หลังจากรายงานผลแล้วทำต่อไป ไม่มีการหยุด ทำให้เป็นงานประจำ มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำด้วยความตั้งใจและเต็มใจ บุญกุศลที่ทำจะนำท่านสู่ความโชคดีทุกอย่างที่ท่านคาดหวัง