โครงงาน จอด ตรง จุด

พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติ

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  วิทยาลัยเทคนิคแพร่  วินัย  รับผิดชอบ  จิตอาสา

 

โครงงาน จอด ตรง จุด

 

ผู้บริหาร ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา
๑. สนับสนุน การสร้างที่จอดรถ 
๒. สอดส่องดูแลการจอดรถ 
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการจ
อดรถ

๑. อบรมและปลุกจิตสำนึกนร./นศ.เรื่องการจอดรถ 
๒. สอดส่องดูแลการจอดรถ 
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการจอ
ดรถ

 

๑. มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการจอดรถ
๒. จอดรถตรงที่จัดให้ 
๓. จอดรถอย่างเป็นระเบียบตลอดเวลา
ก่อนทำโครงงาน หลังทำโครงงาน
    
   

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ◄ โครงงาน จอด ตรง จุด