โครงงาน ขยะทองคำ

พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติ

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  วิทยาลัยเทคนิคแพร่  วินัย  รับผิดชอบ  จิตอาสา

 

โครงงาน ขยะทองคำ

 

ผู้บริหาร ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา
๑. สนับสนุนการทำที่คัดแยกขยะ
๒. สอดส่องดูแลการคัดแยกขยะ
๓. มีพฤติกรรมเป็นแบอย่างที่ดีแก่ 
   ผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องคัดแยกขยะ

๑. อบรมปลุกจิตสำนึกนร./นศ. เรื่องคัดแยกขยะ
๒. สอดส่องดูแลการคัดแยกขยะ
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการคัดแยกขยะ

 

๑. มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการคัดแยขยะ 
๒. คัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ตรงที่ 
๓. ทิ้งขยะถูกที่ตลอดเวลา

ก่อนทำโครงงาน

หลังทำโครงงาน
    
   

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ◄ โครงงาน ขยะทองคำ