โครงงาน จิตอาสา

พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติ

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  วิทยาลัยเทคนิคแพร่  วินัย  รับผิดชอบ  จิตอาสา

 

 โครงงาน เทคนิคแพร่ มีจิตอาสา บริการชุมชน

 

ผู้บริหาร ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา
๑. สนับสนุนการทำโครงงานจิตอาสา
๒. กำกับดูแลการทำกิกรรมจิตอาสา
๓. มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑. ปลุกจิตสำนึก นร./นศ. เรื่องการมีจิตอาสา
๒. สนันสนุนการทำโครงการจิตอาสา
๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการมีจิตอาสา

 

๑. มีจิตสำนึกเรื่องการมีจิตอาสา
๒. เป็นผู้มีจิตอาสา
๓. อาสาสมัครด้วยตนเอง
ก่อนทำโครงงาน หลังทำโครงงาน
    
   

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ◄ โครงงาน มีจิตอาสา บริการชุมชน