โครงงาน รองเท้าแถวตรง

พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติ

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  วิทยาลัยเทคนิคแพร่  วินัย  รับผิดชอบ  จิตอาสา

 

 โครงงาน รองเท้าแถวตรง

 

ผู้บริหาร ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษา
๑. สนับสนุนการทำโครงงาน รองเท้าแถวตรง
๒. มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑. ปลูกจิตสำนึก นร./นศ. เรื่อง การวางรองเท้าอย่างมีระเบียบ

๒. เป็นแบบอย่างที่ดีในวาง รองเท้าอย่างมีระเบียบ

 

 

๑. มีจิตสำนึกเรื่องการวาง รองเท้าอย่างเป็นระเบียบ
๒. เป็นผู้วางรองเท้าอย่างเป็น ระบียบทุกที่ทุกเวลา
ก่อนทำโครงงาน หลังทำโครงงาน
   
 
 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ◄ โครงงาน รองเท้าแถวตรง