โครงงาน เดินชิดขวาตรงบันไดฯ

พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติ

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  วิทยาลัยเทคนิคแพร่  วินัย  รับผิดชอบ  จิตอาสา

 

โครงงาน เดินชิดขวาตรงบันได เดินปลอดภัยบนทางเท้า

 

ผู้บริหาร ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน/นักศึกษ
๑.  สนับสนุนการทำโครงงานเดินชิดขวา
     ตรงบันได เดินปลอดภัยบนทางเท้า
๒.  มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
     ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑.  ปลุกจิตสำนึกนร./นศ.เรื่องการเดินชิดขวา
     ตรงบันได เดินปลอดภัยบนทางเท้า
๒.  เป็นแบบอย่างที่ดีใน เดินชิดขวาตรงบันได
     เดินปลอดภัยบนทางเท้า

 

๑. มีจิตสำนึกเรื่องการเดินชิดขวาตรงบันได
    เดินปลอดภัยบนทางเท้า
๒. เป็นผู้เดินชิดขวาตรงบันได
    เดินปลอดภัยบนทางเท้า
ก่อนทำโครงงาน หลังทำโครงงาน
    
   

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ◄ โครงงาน เดินชิดขวาตรงบันได เดินปลอดภัยบนทางเท้า